Ρητά

 

Ἦταν μία φορὰ ἕνας Γιάννης

Es war einmal ein Hans
σ᾿ ἕνα πράσινο χωριό,in einem grünen Dorf,
καὶ δὲν εἶχε οὔτε χαΐριund er hatte weder Glück,
καὶ δὲν εἶχε οὔτε μυαλό.noch hatte er Verstand.
τὸ χαΐρι Erfolg, Glück (< türk. hayır Wohltat)
τὸ μυαλό Gehirn, Verstand
 
Μά, σὰ Γιάννης, δίχως γνώση,Aber, als Hans ohne Kenntnis,
τὸν ἐπόνεσε ἡ καρδιὰbegann ihm das Herz wehzutun,
καὶ τοῦ κόλλησε μεράκιund ihm setzte sich der sehnliche Wunsch fest
γιὰ τὴν κόρη τοῦ παπᾶ!nach der Tochter des Popen!
ἡ γνώση Kenntnis
σά = σάν
κολλῶ, -ᾶς kleben, sich festsetzen
τὸ μεράκι sehnlich(st)er Wunsch; Kummer
ὁ παπᾶς Priester, Pope
 
Τἄκουσαν μικροί, μεγάλοιDas hörten klein und groß
καὶ γελοῦσαν - ὤχ! ὤχ! ὤχ!und lachten - ho ho ho!
Παλαμίδα σοῦ μυρίζει,Sie riecht deinen Thunfisch,
ντεϊμεντὲ νὰ φᾶς κολοιό.dass du Makrelen isst.
ἡ παλαμίδα Thunfisch
μυρίζω riechen, duften
ντεϊμεντέ ??
ὁ κολ(ο)ιός Makrele
 
Στὸν παπᾶ πηγαίνει ὁ ΓιάννηςHans geht zum Popen
μιὰ καὶ δυὸ καὶ τοῦ μιλεῖmir nichts dir nichts und spricht mit ihm
καὶ τὴν Ἑλενιὼ γυρεύειund bittet um Helenchen
καὶ τὸ χέρι του φιλεῖ.und küsst seine Hand.
μιὰ καὶ δυό ist anscheinend keine gebräuchl. Redewendung, im Kontext legt sich die Bed. sofort, ohne zu zögern nahe
 
Μὰ ὁ παπὰς τὴν ἁγιαστούραAber der Pope den Weihwedel
παίρνει εὐτὺς καὶ τὸν ξορκίζειnimmt sofort und exorziert ihn,
καὶ μὲ τὴ χοντρὴ μαγκούραund mit dem dicken Knüppel
στὴν αὐλὴ τὸν προβοδίζει,begleitet er ihn auf den Hof hinaus.
ἡ ἁγιαστούρα u. -στήρα Weihwedel
(ἐ)ξορκίζω anflehen, (Geister) austreiben
εὐτύς wohl = altgr. εὐθύς, K. für ἀμέσως
χοντρός, χονδρός [nd] dick, stark
ἡ μαγκούρα [ŋ] Krummstab, Knüppel
προβοδίζω hinausbegleiten
 
καὶ κρατώντας τὸ στειλιάριUnd den Stiel haltend
ἀνεβαίνει στὸ πατάρι:geht er zum Altan hinauf:
- Κόρη μου νὰ σὲ χαρῶMeine Tochter, ich bitte dich,
δυὸ λογάκια νὰ σοῦ πῶ!lass mich dir zwei Wörtchen sagen!
τὸ στειλιάρι Stiel, Griff
τὸ πατάρι Söller, Altan
νὰ σὲ χαρῶ wörtl. dass ich mich freue über dich
 
Τὴν ἁρπάζει ἀπ᾿ τὴν κοτσίδα,Er packt sie am Zopf,
τὴν πετάει στὴν ἀντρομίδαwirft sie auf den Teppich
καὶ τῆς κάνει τὰ πλευρά τηςund macht ihr ihre Rippen
μαλακὰ σὰν τὴν ...καρδιά της.weich wie ...ihr Herz.