Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 
Εγκυκλοπαίδεια της Βίβλου - JesusLovesYou.gr

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

   

 

Η ζωή του Ιησού

 

Τα γεγονότα της ζωής του Ιησού χρονολογικά έτσι όπως μας τα εξιστορούν τα τέσσερα ευαγγέλια

 

 

 

Ματθαίος Μάρκος Λουκάς Ιωάννης

Η γενεαλογία του Ιησού

1:1-17   3:23-38  

Η υπερφυσική σύλληψη

1:18-25      

Η γέννηση του Ιησού

    2:1-7  

Η προσκύνηση των βοσκών

    2:8-19  

Η προσκύνηση από τους μάγους

2:1-12      

Η περιτομή του Ιησού

    2:21  

Η αφιέρωση του Ιησού

    2:22-35  

Η φυγή στην Αίγυπτο

2:13-15      

Η επιστροφή από την Αίγυπτο

2:19-21      

Η ονομασία του Ιησού "Ναζωραίος"

2:22      

Ο Ιησούς αυξάνει σε σοφία και πνεύμα

    2:40,52  

Ο δωδεκάχρονος Ιησούς στο ναό

    2:41-50  

Η βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη

3:13-17 1:9-11 3:21-22  

Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο

4:1-11 1:12-13 4:1-13  

Ο Ιησούς αναχωρεί για τη Γαλιλαία

4:12-16 1:14-15 4:14  

Ο Χριστός αρχίζει το έργο Του

4:12-17 1:14-15 4:14-15  

Ο Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητές

4:18-22 1:16-20    

Ο Χριστός καλεί τους Φίλιππο και Ναθαναήλ

      1:44-52

Το πρώτο θαύμα - ο γάμος της Κανά

      2:1-11

Ο Ιησούς συνομιλεί με τον Νικόδημο

      3:1-21

Ο Ιησούς και η Σαμαρείτισσα

      4:7-38

Η θεραπεία παράλυτου στη Βηθεσδά

      5:1-15

Η επί του όρους ομιλία του Ιησού

κεφ. 5-7      

Ο Ιησούς διδάσκει την προσευχή

6:9-13   11:1-4  

Η θεραπεία ενός λεπρού

8:1-4 1:40-45 5:12-16  

Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου

8:5-13   7:1-10 4:43-54

Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου

8:14-15 1:29-34 4:38-41  

Προσευχή στην έρημο

  1:35-39 4:42-44  

Ο Ιησούς ανασταίνει το γιο μας χήρας

    7:11-17  

Η κατάπαυση της τρικυμίας

8:23-27 4:35-41 8:22-25  

Θεραπεία δαιμονισμένου στα Γάδαρα

8:28-34 5:1-20 8:26-39  

Θεραπεία παράλυτου στην Καπερναούμ

9:1-8 2:1-12 5:17-26  

Ο Ιησούς καλεί τον Ματθαίο για μαθητή

9:9 2:13-14 5:27-28  

Θεραπεία αιμορραγούσας

9:20-21 5:25-34 8:43-48  

Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου

9:23-26 5:35-43 8:49-56  

Θεραπεία δύο τυφλών

9:27-31      

Επιλογή των μαθητών

10:1-4 3:13-19 6:12-16  

Ο Ιησούς δίνει οδηγίες στους αποστόλους

10:5-42 6:7-13 9:1-6  

Ο Ιησούς μιλάει για το Σάββατο

12:1-8 2:23-28 6:1-5  

Θεραπεία παράλυτου το Σάββατο

12:9-13 3:1-6 6:6-11  

Θεραπεία δαιμονισμένου-εξουσία στα δαιμόνια

12:22-30 3:20-27 11:14-23  

Ο Ιησούς μιλάει για την ασυγχώρητη αμαρτία

12:31-32 3:28-30 12:10  

Ο Ιησούς διδάσκει με παραβολές

13:1-52 4:1-33 13:18-21  

Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων

14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14

Ο Ιησούς περπατάει πάνω στα νερά της λίμνης

14:22-32 6:45-52   6:16-21

Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας

15:21-28 7:24-30    

Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων

15:32-38 8:1-10    

Θεραπεία τυφλού στη Βηθσαΐδα

  8:22-26    

Ο Ιησούς ενημερώνει για τον θάνατο Του

16:21-23 8:31-33 9:21-22  

Η μεταμόρφωση του Ιησού

17:1-13 9:2-13 9:28-36  

Θεραπεία δαιμονιζόμενου παιδιού

17:14-21 9:14-27 9:37-43  

Δεύτερη αναφορά για το θάνατό Του

17:22-23 9:30-32 9:43-45  

Ο Ιησούς μιλάει για το γάμο και το διαζύγιο

19:1-12 10:1-12    

Οι Φαρισαίοι στέλνουν να τον συλλάβουν

      7:32-36

Μια μοιχαλίδα στον Ιησού

      8:1-11

Θεραπεία ενός εκ γενετής τυφλού

      9:1-34

Η εκλογή των εβδομήντα μαθητών

    10:1-12  

Επίσκεψη στο σπίτι της Μάρθας και Μαρίας

    10:38-41  

Η ανάσταση του Λαζάρου

      11:1-44

Η θεραπεία δέκα λεπρών

    17:11-19  

Ο Ιησούς μιλά για τη βασιλεία του Θεού

    17:20-37  

Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά

19:13-15 10:13-16 18:15-17  

Ο Ιησούς συναντά έναν πλούσιο

19:16-30 10:17-28 18:18-30  

Τρίτη αναφορά για το θάνατό Του

20:17-19 10:32-34 18:31-34  

Θεραπεία δύο τυφλών

20:29-34 10:46-52 18:35-43  

Η σωτηρία του Ζακχαίου

    19:1-10  

Θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα

21:1-11 11:1-11 19:28-38 12:12-19

Το ξέραμα της συκιάς

21:18-19 11:12-14    

Ο Ιησούς στο ναό-διώξιμο εμπόρων

21:12-17 11:15-19 19:45-48 2:13-22

Ο Ιησούς μιλάει για τους φόρους

22:15-22 12:13-17 20:20-26  

Ο Ιησούς δίνει την πιο σπουδαία εντολή

22:34-40 12:28-34    

Ο Ιησούς μιλάει για την καταγωγή του

22:41-46 12:35-37 20:41-44  

Ο Ιησούς μιλάει για τους Φαρισαίους

23:1-29 12:38-40 11:37-52  

Ο Ιησούς μιλάει για τη συντέλεια του κόσμου

24:3-51 13:3-37 21:7-36  

Παραβολές του Ιησού για ετοιμότητα

24:45-25:30      

Ο Ιησούς προδίνεται

26:14-16 14:10-11 22:3-6  

Το τελευταίο δείπνο

26:17-29 14:12-25 22:7-38 13:1-29

Το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών

      13:1-11

Το κόψιμο του άρτου

26:26 14:22 22:19  

Ο Ιησούς δίνει άρτο στον Ιούδα

      13:26-27

Ευλογία του ποτηριού

26:27-28 14:23-24    

Η εντολή του: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο

      13:33-35

Ο Ιησούς προλέγει την άρνηση του Πέτρου

26:31-35 14:27-31 22:31-34 13:36-38

Η προσευχή του Ιησού στη Όρος των Ελαιών

26:36-46 14:32-42 22:39-46  

Η προσευχή του Ιησού για τους μαθητές του

      17:1-21

Ο Ιησούς συλλαμβάνεται

26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:1-11

Ο Ιησούς θεραπεύει το αυτί του Μάλχο

    22:51  

Προσαγωγή του Ιησού στον Άννα

26:57-58 14:53-54 22:45  

Ανάκριση του Ιησού από τον Άννα

26:59-66 14:55-64 22:66-71  

Ο Ιησούς εμπαίζεται

26:67-68 14:65 22:63-65  

Προσαγωγή του Ιησού στο Συνέδριο

26:57-66 14:53-64 22:66-71 18:12-24

Προσαγωγή του Ιησού στον Πιλάτο

27:1-2 15:1 23:1-5 18:28-32

Παραπομπή του Ιησού στον Ηρώδη

    23:6-12  

Η καταδίκη του Ιησού

27:11-25 15:2-15 23:3-25 18:33-19:16

Εμπαιγμός του Ιησού από τους στρατιώτες

27:27-31 15:16-20   19:2-3

Ο δρόμος προς το Γολγοθά

27:32 15:21-22 23:26-32  

Η σταύρωση του Ιησού

27:32-44 15:21-32 23:26-43 19:16-27

Στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Ιησού

      19:33-37

Ο θάνατος του Ιησού

27:49-56 15:33-39 23:44-48 19:28-30

Η ταφή του Ιησού

27:57-61 15:42-46 23:50-54 19:38-42

Χριστός Ανέστη!

28:1-10 16:1-8 24:1-12 20:1-10

Εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία Μαγδαληνή

  16:9-11   20:11-18

Εμφάνιση του Ιησού προς Εμμαούς

    24:13-35 20:19-24

Εμφάνιση του Ιησού στους έντεκα μαθητές

28:16-20 16:14-18 24:36-49  

Ο Ιησούς εμφανίζεται στον άπιστο Θωμά

      20:24-29

Εμφάνιση του Ιησού σε επτά μαθητές

      21:1-14

Η ανάληψη του Ιησού στον Ουρανό

  16:19-20 24:50 Πράξ.1:9-11

 

 

[] Μάθε για τη ζωή του Ιησού, τα θαύματά Του, τις παραβολές Του

 

Home | Site Map | Επικοινωνία