Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα


 

 

Bible Club: Ταμείο θεμάτων

 

 

Ταμείο θεμάτων της Αγίας Γραφής

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ο | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ

 

 

Παιδί

Εξοδ 20:12, Μτθ 2:7-9, 118:1-6, 19:13-15, Μαρκ 9:36-37, 10:13-16, Λουκ 1:76,80, 2:27,40, 7:32, 9:47-48, 18:16-17, Α' Κορ 14:20, Β' Κορ 12:14, Εφεσ 6:1-3, Κολ 3:20-21, Εβρ 11:23,

Α' Ιωαν 2:14, Β' Ιωαν 1:13, Εκκλ 12:1

 

Παρρησία

Εφεσ 3:12, Α' Ιωαν 2:28, 3:21, 4:17, Πραξ 4:13,29,31, Φιλιπ 1:20, Εβρ 4:16

 

Πάτερ Ημών

Μτθ 6:9-13, Λουκ 11:2-4

 

Πειρασμός

Ιακ 1:13-14, Μτθ 4:1, 6:13, 26:41, Μαρκ 1:13, Ιωαν 13:2, 17:11-19, Ρωμ 14:13, Α' Κορ 10:13,

Β' Κορ 12:7, Γαλ 6:1, Α΄Θεσ 3:5, Εφεσ 6:16, Α' Πετρ 1:6-7, 5:9, Β' Πετρ 2:9, Εβρ 2:18, 4:15,

Ιακ 1:2-4, Παρ 1:10, 7:6, 16:29, Αποκ 3:10

 

Πεντηκοστή

Πραξ 2:1-3, 20:16, Α' Κορ 16:8

 

Πίστη

Αββ 2:4, Εβρ 11:1, 12:2, Μτθ 21:22, Μαρκ 1:15, 11:22, 16:16, Λουκ 17:5, Ιωαν 6:29, 10:26-27, 14:1, 17:20, Πραξ 8:12, 10:43, 15:9, 20:21, 24:14, Ρωμ 3:25, 4:12,16,21, 10:14-17, 12:3,

14:22,-23, Α' Κορ 3:5, 12:9, 16:13, Γαλ 2:20, 3:22, Εφεσ 1:1, 3:17, 6:16, Α' Θεσ 1:3, Α' Τιμ 1:5, Εβρ 6:12, 11:1-11,13, Ιακ 1:3,6, 2:17-26, Α' Πετρ 1:6-7, 5:1, Β' Πετρ 1:1, Α' Ιωαν 3:23

 

Πιστότητα

Α' Κορ 1:9, Α' Θεσ 5:24, Α' Ιωαν 1:9, Α' Πετρ 4:19, Θρην 3:23, Ψαλμ 36:5-6, 132:11, 146:6,

Ησα 25:1, Α' Βασ 8:20, Μιχ 7:20

 

Πλεονεξία

Μαρκ 2:21-22, Λουκ 12:15, Ρωμ 1:29, Α' Κορ 5:11, Εφεσ 5:3-5, Κολ 3:5, Α' Τιμ 6:10,

Α' Τιμ 6:9-10, Β' Τιμ 3:2, Εβρ 13:5-6, Ψαλμ 10:3, Εκκλ 4:8, Παρ 1:18-19, 21:26, 28:20-22,

Αββ 2:9

 

Πλούτος

Μτθ 6:19-20, Α' Τιμ 6:10,17, Παρ 10:22, 18:23, 27:24, 30:8-9, Εκκλ 5:12,19, Δευτ 8:17, Ιερ 9:23, Αγγ 2:8, Μιχ 6:12, Ιακ 5:2-5, Μτθ 19:21, Μαρκ 10:21-22, Λουκ 16:9, Α' Ιωαν 3:17

 

Πορνεία

Μτθ 15:19, Μαρκ 2:21-22, Γαλ 5:19-21, Α' Κορ 6:15-18, ΄' Κορ 12:21, Κολ 3:5, Εβρ 13:4,

Α' Κορ 5:11, 6:9, Α' Τιμ 1:10, Αποκ 14:9-11, 21:8, 22:15, Ωσ 4:11

 

Πραότητα

Μτθ 5:5, 11:29, Β' Κορ 10:1, Γαλ 5:22-23, Κολ 3:12-13,23, Α Τιμ 6:11, Β' Τιμ 24-25, Τιτ 3:1-2,

Ιακ 3:13,17, Α' Πετρ 2:21-23, 3:4,15, Ψαλμ 25:9, 149:4, Ησα 29:19, Σοφ 2:3

 

Προσευχή

Μτθ 6:5-13, 17:21, 18:19, Μαρκ 9:29, 11:24-25, Λουκ 6:12,28, 18:1, 19:46, 22:40-41,45,

Πραξ 1:14, 2:42, 3:1, 6:4, 10:4,9,30-31, 12:5, 16:16, Ρωμ 1:10, 12:12, 15:30, Α' Κορ 7:5,

14:13-14, Εφεσ 1:16, 6:18, Φιλιπ 1:4,9, 4:6, Κολ 4:2,12, Α' Τιμ 1:2, 2:1-2, 5:5,17, Α' Θεσ 5:17, Ιακ 5:13-18, Ιουδ 1:20, Αποκ 5:8, 8:3, Ησα 57:7, Β' Χρον 7:14,16, Εξοδ 20:24, Δαν 6:10,

Ιωβ 22:27, Γεν 17:18

 

Προστασία

Β' Θεσ 3:3, Αποκ 3:10, Α' Κορ 10:13, Λουκ 21:18, Ψαλμ 3:5, 4:8, 9:9, 14:6, 23:4, 57:1, 59:16, 121:1,8,   127:1, Ιουδ 1:24, Α' Πετρ 1:5, Εξοδ 23:20, Ησα 41:9-10, 50:7

 

Προτροπή

Ρωμ 12:10, 14:1,3, 15:2,14, Α' Θεσ 5:11, Φιλιπ 2:3, Α' Πετρ 5:5, Εβρ 3:13, 10:24

 

Προφητεία

Μτθ 23:34, Λουκ 1:67, 24:44, Πραξ 3:18, 11:28, 19:6, Α' Κορ 11:4-5, 12:10, 13:9, 14:1-5,24,31,39, Εφεσ 4:11, Α' Πετρ 1:10, Β' Πετρ 1:19,21, Εβρ 1:1, Ιακ 5:10, Αποκ 1:1-3, 22:7,18-19

 

 

[ δες συντμήσεις εδώ]

 

 

 

Home | Site Map | E-mail